KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
architektura krajobrazu inżynieria środowiska inżynieria i gospodarka wodna gospodarka przestrzenna geodezja i kartografia

STUDIA NA KIERUNKU — GEODEZJA I KARTOGRAFIA

Na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji na studiach I i II stopnia na kierunku Geodezja i Kartografia prowadzone jest kształcenie w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Studia stacjonarne I stopnia - trwają 3,5 roku (7 semestrów). Studia II stopnia - trwają 1,5 roku (3 semestry).

Studia I stopnia obejmują specjalność:

 1. Geodezja rolna i wycena nieruchomości

Student II stopnia wybiera pośród specjalności:

 1. Geodezja rolna i wycena nieruchomości
 2. GeoinformatykaSTUDIA I STOPNIA — inżynierskie

Rodzaj studiów: Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia - trwają 3,5 roku (7 semestrów).
Profil studiów: Ogólno-akademicki w obszarze nauk technicznych.
Forma: studia stacjonarne i niestacjonarne
Profil absolwenta: Po ukończeniu studiów I stopnia absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: inżynier.

Absolwent kierunku Geodezja i Kartografia (specjalność geodezja rolna i wycena nieruchomości) posiada wiedzę z obszaru nauk technicznych, która zgodnie ze standardami obejmuje wiedzę zarówno z zakresu nauk ścisłych (matematyka, fizyka) jak i nauk społecznych (ekonomia, prawo).

Absolwent jest przygotowany do wykonywania pomiarów geodezyjnych, w tym pomiarów realizacyjnych, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii pomiarowych (tachimetria elektroniczna, techniki satelitarne, skaning laserowy itp.). Posiada również wiedzę potrzebną do przeprowadzania zabiegów urządzeniowo-rolnych, służących organizacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej, tj. scaleń i podziałów gruntów, wymian i scaleń gruntów, podziałów nieruchomości. Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu szacowania nieruchomości.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w wydziałach geodezji urzędów administracji publicznej, w firmach i biurach geodezyjnych lub też prowadzić własne przedsiębiorstwa świadczące usługi z zakresu prac geodezyjnych.

Dyplomy ukończenia studiów na kierunku Geodezja i Kartografia upoważniają (po odbyciu dwuletniej praktyki zawodowej) do ubiegania się o dyplom i tytuł inżyniera europejskiego (EUR Ing), bez konieczności jego nostryfikacji.

Specjalność: Geodezja rolna i wycena nieruchomości (jedna specjalność)

info

UPRAWNIENIA dla absolwentów studiów I stopnia

Absolwenci studiów I stopnia, po odbyciu przewidzianej prawem praktyki zawodowej (2 lata), mogą się ubiegać o uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w następujących zakresach: Geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjnie i inwentaryzacyjne; Rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych; Geodezyjna obsługa inwestycji; Geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych (Art. 42 – 47 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, tekst jednolity z 2015 r.).

PROGRAM KSZTAŁCENIA I STOPNIA:

Przedmioty objęte planem studiów inżynierskich posiadają bogatą ofertę edukacyjną i podzielone są na następujące grupy:

Przedmioty kształcenia ogólnego
Przedmioty podstawowe
 • Język obcy
 • Socjologia / Ekonomia
 • Technologia Informacyjna
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Wychowanie fizyczne
 • BHP
 • Fizyka
 • Repetytorium z matematyki elementarnej
 • Matematyka wyższa
 • Matematyka z elementami statystki
 • Geometria i grafika inżynierska
 • Gleboznawstwo
 • Ochrona środowiska
 • Podstawy budownictwa i inżynierii
 • Podstawy nauk o Ziemi
 • Podstawy planowania przestrzennego
 • Podstawy prawa
 • Urządzenia wodno-melioracyjne
 • Ekonomika i organizacja gospodarstw rolnych
 • Zarys rolnictwa


Przedmioty kierunkowe
Przedmioty do wyboru
 • Geodezja
 • Geodezja inżynieryjna
 • Geodezja satelitarna
 • Geodezja wyższa i astronomia geodezyjna
 • Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu
 • Geodezyjne Urządzanie Terenów Rolnych (GUTR)
 • Geodezyjne Urządzanie Terenów Leśnych
 • Rachunek wyrównawczy
 • Informatyka w geodezji
 • Instrumentoznawstwo geodezyjne
 • Elektroniczna Technika Pomiarowa
 • Fotogrametria i teledetekcja
 • Kartografia
 • Kataster i gospodarka nieruchomościami
 • Podziały i rozgraniczenia
 • Projektowanie terenów zurbanizowanych
 • System informacji o terenie
 • Systemy informacji obrazowej
 • Systemy informacji przestrzennej
 • Relacyjne bazy danych i SQL
 • Teorie wyceny
 • Wycena nieruchomości rolnych i leśnych
 • Ćwiczenia terenowe z Geodezji
 • Ćwiczenia terenowe z Geodezji inżynieryjnej
 • Ćwiczenia terenowe z Geodezji wyższej
 • Ćwiczenia terenowe z GUTR
 • Seminarium dyplomowe i praca inżynierska
 • Systemy odniesienia i układy współrzędnych
 • Mapa kontekstowa 2008-system geodezyjny dla Microstation
 • Mapa numeryczna-zagadnienia wybrane
 • Zaawansowane techniki automatyzacji tworzenia map cyfrowych
 • Podstawy programu EwMapa
 • Statystyka
 • Mapy w sieci - kartografia internetowa
 • Teledetekcja wielospektralna
 • Skaning lotniczy w gospodarce i technice
 • Inwentaryzacja obiektów budowlanych technikami cyfrowymi
 • Pozyskiwanie danych przestrzennych z użyciem UAV
 • Land management, źródła informacji o nieruchomościach
 • Praktyczne zastosowanie GIS
 • Przyrodnicze podstawy gospodarowania przestrzennego
 • Redakcja mapy w programie C-Geo
 • Techniki informatyczne w procesie kształtowania obszarów wiejskich
 • Mapy do celów prawnych
 • Przygotowanie do uprawnień zawodowych.
 • Pośrednik, zarządca i rzeczoznawca na rynku nieruchomości
 • Programowanie zintegrowanych prac urządzeniowo–rolnych
 • Analizy przestrzenne w kartografii tematycznej


Inne przedmioty
 • Praktyka zawodowa - dwutygodniowa (80 godzin), odbywana przez studentów w wydziałach geodezji urzędów administracji publicznej, w przedsiębiorstwach i firmach geodezyjnych.
 • Praktyka dyplomowa - dwutygodniowa (80 godzin), której celem jest zebranie materiałów źródłowych lub wykonanie pomiarów niezbędnych do realizacji pracy dyplomowej.

Studia I stopnia stacjonarne obejmują łącznie 2543 godziny dydaktyczne. Przedmioty kształcenia ogólnego realizowane są w wymiarze 238 godzin. Przedmioty podstawowe realizowane są w wymiarze 585 godzin, a przedmioty kierunkowe w wymiarze 1720 godzin. Seminarium dyplomowe i przygotowanie pracy inżynierskiej obejmują łącznie 30 godzin. Studia I stopnia niestacjonarne obejmują łącznie 1584 godziny dydaktyczne. Przedmioty kształcenia ogólnego realizowane są w wymiarze 166 godzin. Przedmioty podstawowe realizowane są w wymiarze 420 godzin, a przedmioty kierunkowe w wymiarze 998 godzin. Seminarium dyplomowe i przygotowanie pracy inżynierskiej obejmują łącznie 30 godzin.


Plan studiów I stopnia — stacjonarne

  Plan studiów I stopnia — niestacjonarne


Specjalność: Geodezja rolna i wycena nieruchomości

Program studiów jest ukierunkowany na wypromowanie absolwenta - geodety urządzeń rolnych, znającego nowoczesne technologie geoinformacyjne, posiadającego również podstawową wiedzę z zakresu wyceny nieruchomości.
STUDIA II STOPNIA — magisterskie

Rodzaj studiów: Studia II stopnia - trwają 1,5 roku (3 semestry).
Profil studiów: Ogólno-akademicki w obszarze nauk technicznych.
Forma: studia stacjonarne i niestacjonarne
Profil absolwenta:

Po ukończeniu studiów II stopnia absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: magister inżynier. Ponadto na tym kierunku istnieje możliwość podjęcia studiów trzeciego stopnia i uzyskania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia.

Absolwent kierunku Geodezja i Kartografia posiada wiedzę pozwalającą na rozwiązywanie problemów technicznych, technologicznych oraz organizacyjnych, związanych z geodezyjnymi pomiarami sytuacyjno-wysokościowymi, rozgraniczaniem i podziałem nieruchomości, geodezyjnym urządzaniem terenów rolnych i leśnych.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w wydziałach geodezji urzędów administracji publicznej, w firmach i biurach geodezyjnych lub też prowadzić własne przedsiębiorstwa świadczące usługi z zakresu prac geodezyjnych.

Absolwent specjalności geodezja rolna i wycena nieruchomości jest przygotowany do wykonywania pomiarów geodezyjnych, w tym pomiarów realizacyjnych, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii pomiarowych. Posiada umiejętność przeprowadzania zabiegów urządzeniowo-rolnych służących organizacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej, tj. scaleń i podziałów gruntów, wymian i scaleń gruntów, podziałów nieruchomości. Absolwent posiada również specjalistyczną wiedzę z zakresu szacowania nieruchomości.

Absolwent specjalności geoinformatyka jest przygotowany do pracy przy projektowaniu, wdrażaniu i wykorzystywaniu systemów geoinformacyjnych w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji przestrzennych oraz informacji opisowych, jak również ich udostępniania.

Specjalności: Geodezja rolna i wycena nieruchomości oraz Geoinformatyka

info

UPRAWNIENIA dla absolwentów studiów II stopnia

Absolwenci studiów II stopnia, po odbyciu przewidzianej prawem praktyki zawodowej (1 rok), mogą się ubiegać o uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w następujących zakresach: Geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjnie i inwentaryzacyjne; Rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych; Geodezyjna obsługa inwestycji; Geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych (Art. 42 – 47 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, tekst jednolity z 2015 r.).

Studia II stopnia (w specjalności: Geodezja rolna i wycena nieruchomości), uzupełnione odpowiednią praktyką zawodową (6 miesięcy), są również podstawą do ubiegania się o uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości (Art. 177 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, tekst jednolity z 2015 r.).

PROGRAM KSZTAŁCENIA II STOPNIA:

Przedmioty objęte planem studiów magisterskich posiadają bogatą ofertę edukacyjną i podzielone są na następujące grupy:

Przedmioty
Przedmioty kierunkowe

Kształcenia ogólnego

 • Język obcy / Przedmiot w języku obcym
 • Kraków i okolice jako centrum kulturotwórcze Polski
 • Wychowanie fizyczne
 • BHP

Kształcenia podstawowego

 • Matematyka wyższa
 • Kataster nieruchomości
 • Satelitarne techniki pomiarowe
 • Wycena nieruchomości
 • Wycena nieruchomości rolnych i leśnych
 • Planowanie przestrzenne
 • Zaawansowane metody opracowania obserwacji geodezyjnych
 • Zarządzanie firmą geodezyjno-projektową
 • Geodezyjne Urządzanie Terenów Rolnych
 • Gospodarka nieruchomościami
 • Geodynamika
 • Fotogrametria cyfrowa
 • Pomiary przemieszczeń
 • Projektowanie terenów osiedlowych
 • Geodezja fizyczna i grawimetria geodezyjna
 • Ćwiczenia terenowe: Wycena nieruchomości
 • Ćwiczenia terenowe: Satelitarne techniki pomiarowe
 • Seminarium dyplomowe i praca magisterska


Przedmioty kierunkowe
Przedmioty kierunkowe

Przedmioty specjalistyczne (Geodezja rolna i wycena nieruchomości):

 • Podstawy wiedzy ekonomicznej
 • Wycena nieruchomości
 • Budownictwo i kosztorysowanie
 • Podstawy prawa i postępowania administracyjnego
 • Podstawy statystyki, ekonometrii i wyceny masowe
 • Wyceny specjalne
 • Zarządzanie i obrót nieruchomościami

Przedmioty specjalistyczne (Geoinformatyka):

 • Geoinformacyjne bazy danych
 • Programowanie w geomatyce
 • Obsługa opracowań geodezyjnych w programie EwMapa
 • Modelowanie 3D
 • Narzędzia informatyczne w pracach urządzeniowo-rolnych
 • Zaawansowane techniki GIS
 • Geoinformacja w zarządzaniu kryzysowym


Studia II stopnia stacjonarne obejmują łącznie 949 godzin dydaktycznych. Przedmioty kształcenia ogólnego realizowane są w wymiarze 69 godzin, a przedmioty podstawowe 45 godzin. Przedmioty kierunkowe realizowane są w wymiarze 835 godzin. Seminarium dyplomowe i przygotowanie pracy magisterskiej obejmują łącznie 60 godzin.

Studia II stopnia niestacjonarne obejmują łącznie 697 godzin dydaktycznych. Przedmioty kształcenia ogólnego realizowane są w wymiarze 50 godzin, a przedmioty podstawowe 25 godzin. Przedmioty kierunkowe realizowane są w wymiarze 622 godzin. Seminarium dyplomowe i przygotowanie pracy magisterskiej obejmują łącznie 60 godzin.


Plan studiów II stopnia — stacjonarne

  Plan studiów II stopnia — niestacjonarne


Specjalności: Geodezja rolna i wycena nieruchomości oraz Geoinformatyka

Program studiów jest ukierunkowany na wypromowanie absolwenta - geodety urządzeń rolnych, znającego nowoczesne technologie geoinformacyjne, posiadającego również podstawową wiedzę z zakresu wyceny nieruchomości.

Przedmioty z podziałem według specjalności rozpoczynają się od semestru 2.
Kierunkowe przedmioty specjalistyczne obejmują (na każdej specjalności): 210 godzin - stacjonarne / 196 godzin – niestacjonarne.

 

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków, tel. 12 662 41 65, fax. 12 633 11 70 , 2009-2018    Redaktor    Polityka cookies